Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu CETROS 

 

 1. Obecná ustanovení

 2. Objednávka

 3. Cena zboží

 4. Slevy

 5. Pojištění stornovacích poplatků

 6. Způsob platby

 7. Doprava zboží a cena dopravy

 8. Dodací podmínky zboží

 9. Odstoupení od smlouvy

 10. Stornovací podmínky kurzů

 11. Organizační informace ke kurzům

 12. Reklamace zboží

 13. Odpovědnost za obsah webu

 14. Ochrana osobních údajů

 15. Závěrečná ustanovení


 

1.Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://eshop.cetros.cz/index.php a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím společností CETROS a kupujícím. Vztahy mezi CETROS a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující bere na vědomí, že obsah některých  předmětů koupě (elektronické produkty) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

Elektronická evidence tržeb - EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozdějido 48 hodin.

2.Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje CETROS e-mailem nebo telefonicky.

Kupující objednává vybrané zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že ji před odesláním zkontroloval a odpovídá jeho požadavku. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a CETROS vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. CETROS se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě společnosti CETROS a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách CETROS jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a následným potvrzením o přijetí.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem CETROS.

CETROS je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží stalo nedostupným z důvodů, které vznikly nezávisle na jeho vůli. V takovém případě bude CETROS neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně řešení a vrácení uhrazené platby.

Objednávka obsahuje kurz:

Dokladem o akceptaci objednávky a o zařazení do kurzu je zaslání zálohové faktury. Zálohová faktura je zasílána e-mailem. Pro platnost objednávky je nutná úhrada rezervačního poplatku místa ve výši 2000 Kč  nebo celého kurzovného, které tento rezervační poplatek obsahuje. Nebude-li uhrazen ani na základě upomínky, bude objednávka stornována a místo na kurzu uvolněno. Rezervační poplatek je nevratný a v případě neuhrazení doplatku ceny objednaného kurzu propadá jako smluvní pokuta. Pokud není faktura klientovi doručena do 24 hod. od odeslání objednávky, klient kontaktuje neprodleně CETROS ohledně potvrzení přijetí objednávky.

Objednávky přihlášek do kurzu jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu. V případě naplnění kapacity kurzu má klient možnost přihlásit se na kurz jako náhradník a uvolní-li se místo, bude informován.

3.Cena zboží

Zboží se platí v Kč, zahraniční zákazníci platí v EUR. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Pro zahraniční zákazníky je veden eurový účet u FIO banky, a.s. Zákaznící ze Slovenska mohou převody částek uskutečnit jako domácí převod bez použití IBAN na standardní číslo účtu, které je uvedené ve faktuře (pokud to umožní jejich banka).

4.Slevy a bonusy

Slevy jsou poskytovány na základě podmínek věrnostního programu Klubu Libora Činky nebo na základě slevových kódů vydaných CETROS při speciálních slevových akcích.

Věrnostní sleva je započtena automaticky po přihlášení, speciální sleva po zadání kódu do objednávkového formuláře. V objednávce se zároveň zobrazí informace o uplatněné slevě. Slevy nelze sčítat či vzájemně kombinovat (tedy i speciální slevy a slevy plynoucí z členství), slevové kódy nelze uplatňovat na již zvýhodněné balíčky.

Případné bonusy ke kurzu ve formě e-programů jsou nenárokové. Pokud klient zjistí, že ve výběru při vyplňování objednávky již není e-program, který by nevlastnil (v minulosti by všechny nabízené měl již zakoupené), může se po dohodě s CETROS e-program změnit za jiný podobný (bude-li tato možnost).  Bonusové e-programy nelze nárokovat výměnou za fyzický produkt či finanční kompenzaci.

5.Pojištění stornovacích poplatků

Ke každému kurzu si klient může již v procesu objednávky sjednat pojištění stornovacích poplatků a ochránit tak svou investici do vzdělání. V případě nenadálé události, která mu znemožní účast na kurzu, může tak zpět dostat 80% nákladů. Více o podmínkách pojištění na http://eshop.cetros.cz/pojisteni-storna-kurzu . Pojištění je vyúčtováno jako položka na zaslané faktuře. Po zaplacení kurzovného a pojištění obdrží klient emailem informace k pojištění, pojistný doklad, pojistné podmínky a dokument k oznámení pojistné události.

6.Způsob platby

Platby je možné provádět následně:

Podmínky platby za kurzy:

Pokud je objednán kurz, kurzovné musí být uhrazeno před začátkem kurzu bez ohledu na to, zda je splatnost na zaslané faktuře pozdějšího data, než samotný začátek kurzu (platí u objednávek, které jsou učiněny pouze pár dní před kurzem). V případě platby na splátky musí být do 5 dnů od objednávky uhrazen rezervační poplatek místa s tím, že doplatek kurzovného je uhrazen nejpozději 20 dní před začátkem kurzu. Nelze kurzovné platit až v den kurzu na místě, není tak garantováno místo.

7.Doprava zboží a cena dopravy

Aktuální informaci o cenách doručení zboží nalezne kupující přímo při objednávání produktů v nákupním košíku dle zvoleného způsobu dopravy. Dopravné je stanoveno paušálně.

8.Dodací podmínky zboží

V případě platby dobírkou bude objednané zboží do 5 pracovních dnů odesláno na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Součástí dodávky zboží je faktura. Obsahuje-li objednávka s dobírkou i elektronické programy, aktivační kódy budou odeslány kupujícímu emailem, zpravidla až po uhrazení dobírky dopravci (PPL).

V případě platby on-line nebo bankovním převodem CETROS do 5 pracovních dnů od připsání platby na svůj účet odešle zboží na dodací adresu kupujícího nebo kupujícímu zašle e-mailem aktivační kódy (e-programy). Součástí dodávky zboží je faktura.

Zjistí-li kupující poškození obalu zboží, má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. Kupující kontaktuje CETROS ohledně dohody na dodávce nového zboží.

V případě opakované dodávky zboží je kupující povinen uhradit cenu dopravy za opakované dodání.

9.Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, je-li spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).  Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Právo na vrácení zboží vzniká i při osobním odběru. Zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek, multimediálních CD a jiných multimediálních a elektronických souborů, u kterých byl porušen obal nebo byl soubor aktivován vstupním heslem. Odstoupení od smlouvy kupující provede písemnou formou s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Zaslaný dobropis je kupující povinen potvrdit svým podpisem, uvést číslo bankovního účtu a datum a zaslat zpět CETROS (stačí emailem). Do 14 dnů od doručení bezvadného vráceného zboží prodávajícímu, bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Kupující zašle zboží formou doporučeného balíku.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech uvedených v § 1837 NOZ a dále:

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma bonusy, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i poskytnuté bonusy.

10.Stornovací podmínky kurzů

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Bezplatné storno kurzu CETROS přijímá nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného kurzu. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného kurzu, je účtován poplatek 50 % z ceny kurzu. *) Po tomto termínu a v případě, že se klient bez písemné omluvy na kurz vůbec nedostaví, je účastník povinen uhradit plnou cenu kurzu. Ze strany CETROS nejsou přijímány žádné omluvy klienta (např. nemoc, rodinné důvody). K těmto účelům slouží pojištění storna. Pokud si klient sjednal při objednávce kurzu pojištění storna, kontaktuje klient pojišťovnu. Více o pojištění na http://eshop.cetros.cz/pojisteni-storna-kurzu . Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad. Tyto podmínky se nevztahují na rezervační poplatek místa ve výši 2000 Kč, který je v případě storna vždy nevratný. Tyto stornovací podmínky se týkají i kurzů konaných pro uzavřené skupiny (firemní objednávky pro zaměstnance).

V případě, že se klient nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit a nesjednal si pojištění či nesplňuje důvody storna v pojištění, může za sebe na kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout CETROS jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Přesun termínu již zaplaceného kurzu je možný pouze na základě dohody s CETROS a to pouze za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Objednaný termín kurzu je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek. Případný přesun kurzu je však možný pouze na první následující termín kurzu, na kterém jsou volná místa.

V případě, že v přesunu termínu kurzu bude vyhověno, storno lhůty se dále vztahují k původnímu objednanému termínu, na další přesunutý termín se lhůty neprodlužují. Rovněž pojištění storna kurzu je neměnné a vztahuje se k původnímu termínu. Na nový termín je nutné vždy sjednat nové pojištění storna. Další přesun již přesunutého termínu kurzu není možný a kurzovné bez náhrady propadá a bude vyúčtováno jako storno.

*) Tyto stornovací podmínky nejsou platné u kurzu, jehož součástí je nabídka tzv. upsellů (bonusových produktů), jejichž hodnota převyšuje před zvýhodněním cenu samotného kurzu. Na tento kurz se váže 100% stornovacích poplatků od data zaplacení. Klientovi bude zachován přístup pouze do těch upsellů (bonusových produktů), jejichž standardní cena bude v celkovém součtu do ceny kurzu, k němuž se upsellová nabídka váže.

11.Organizační informace ke kurzům

CETROS si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání, časového harmonogramu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci lektora a malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení kurzu nebo jeho části vzniká klientovi nárok na vrácení ceny kurzu včetně rezervačního poplatku nebo poměrné části ceny kurzu v případě, že se část kurzu konala. Nárok na vrácení kurzovného nevzniká klientovi, který byl na tento termín na vlastní žádost přesunut. Účast tohoto klienta bude přesunuta na nejbližší další termín kurzu.

Všechny případné změny jsou klientovi včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

12.Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí ustanoveními NOZ a zákona o ochraně spotřebitele. Okamžikem převzetí zboží se kupující stává jeho vlastníkem a začíná běžet záruční lhůta. Daňový doklad (faktura) zaslaný se zbožím slouží jako záruční list.

Zjistí-li kupující, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat. Kupující má nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad.

Kupující je povinen reklamaci provést zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu, v němž uvede číslo daňového dokladu, podrobný popis zjištěných vad, kontaktní spojení a reklamační nárok.

CETROS rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

13.Odpovědnost za obsah webu

CETROS upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a zboží, jeho popis a cena a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

CETROS poskytuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na webových stránkách obchodu či faktuře.

CETROS si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.

14.Ochrana osobních údajů

CETROS se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. CETROS je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním registračního formuláře do Klubu Libora Činky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce a s jejich využitím pro obchodní nabídky CETROS. Tento souhlas je udělen kupujícím do doby jeho odvolání odhlášením z databáze, resp. zrušením svého účtu v nastavení.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů¨, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

15.Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2018.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace